ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวิชญาณี บุญทวี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เข้าสู่ระบบLink หน่วยงาน

บุคคลกำลังออนไลน์

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด

ITA Online

ตรวจสอบผลการเรียน นักเรียน

 

Username : สำหรับเลขประจำตัวนักเรียนที่มี 4 ตัว ให้นักเรียนเติม 0 เข้าไป ด้านหน้า 1 ตัว

และสำหรับเลขประจำตัวนักเรียนที่มี 5 ตัว ไม่ต้องเติม 0

Password : เป็น เลขประจำตัวประชาชน ของนักเรียน 13 หลัก

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

เอกสารสำคัญ

แบบรายงานการเยี่ยมบ้าน 1/2560

แบบประเมินการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน

(Classroom  Meeting)

แบบร่างโคร

งการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

แบบสัมภาษณ์และเยี่ยมบ้านนักเรียน-3.doc

เอกสาร สอบราคาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๕๙
ก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่/๔๙


แผนคอมพิวเตอร์

นักเรียนสนใจในแผนการเรียนคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี มาก-น้อยเพียงใด