ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลสารสนเทศ

โครงการทางวิชาการและวิชาชีพ

 

1.  โครงการต่างๆที่โรงเรียนดำเนินการ

              - นิทรรศการโครงการบูรณาการ

                - กิจกรรมดาราศาสตร์

                - โครงการวรรณคดีสัญจร

                - โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมดนตรีไทย

                - โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมดนตรีสากล

                - โครงการ Weekly Puzzles

                - กิจกรรมศึกษาแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้า

                - กิจกรรมรักการอ่าน

                - โครงงานคุณธรรม

                - รณรงค์รวมใจต้านภัยเอดส์

                - ค่ายคุณธรรม จริยธรรม

                - กิจกรรมวันสุนทรภู่

                - กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

                - โครงการเข้าค่ายกิจกรรมการพูดสุนทรพจน์

                - โครงการสัปดาห์วิชาการและห้องสมุด

                - โครงการส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

                - โครงการหนึ่งครูหนึ่งนวัตกรรม

                - โครงการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

                - โครงการนิทรรศการศิลปะ

                - โครงการแข่งขันกีฬาจังหวัด

                - โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางศิลปะ

                - โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

                - โครงการปลูกจิตสำนึก ปลูกฝังระเบียบวินัย ด้วยความร่วมใจของนักเรียน

                - โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

อ่านเพิ่มเติม...