ข้อมูลฝ่ายบริหาร

1.  การบริหารโรงเรียน

นางวิชญาณี บุญทวี

ผู้อำนวยกาโรงเรียน

นางสาวศิริรัตนา  สุภาชัย

รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางพิชานันท์  จันทมัด

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางศิวพร  คล้ายเจ๊ก

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางรัชนี เชื้อจันสา

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาววรรณญากร  ฤทธิ์เดช

หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายจรัญ มูลจันทร์

หัวหน้างานนโยบายแผนงาน

 

คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

2. ขอบข่ายการบริหารจัดการสถานศึกษา ให้กล่าวถึงบทบาท หน้าที่และแผนการดำเนินงานการ

บริหารจัดการสถานศึกษา  ในขอบข่ายของงานต่อไปนี้

2.1      การบริหารวิชาการ

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม

-  กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

-  งานทะเบียนวัดผล

-  งานพัฒนาหลักสูตร

-  งานวิจัย

-  งานแนะแนว

-  งานห้องสมุด

 

 

2.2      การบริหารบุคลากรและกิจการนักเรียน

-  งานปกครอง

-  งานส่งเสริมประชาธิปไตย

-  งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

-  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

-  งานบุคลากร

-  งานกิจการนักเรียน

 

2.3      การบริหารงบประมาณ

-  งานการเงิน

-  งานพัสดุ

-  งานสารบรรณ

-  งานปฏิคม

 

2.4      การบริหารทั่วไป

-  งานอาคารสถานที่

-  งานสวัสดิการ

-  งานโสตฯ

-  งานประชาสัมพันธ์

-  งานโภชนาการ

-  งานอนามัย

 

อ่านเพิ่มเติม...