Get Adobe Flash player

1.  การบริหารโรงเรียน

คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

2. ขอบข่ายการบริหารจัดการสถานศึกษา ให้กล่าวถึงบทบาท หน้าที่และแผนการดำเนินงานการ

บริหารจัดการสถานศึกษา  ในขอบข่ายของงานต่อไปนี้

2.1      การบริหารวิชาการ

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม

-  กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

-  งานทะเบียนวัดผล

-  งานพัฒนาหลักสูตร

-  งานวิจัย

-  งานแนะแนว

-  งานห้องสมุด

 

 

2.2      การบริหารบุคลากรและกิจการนักเรียน

-  งานปกครอง

-  งานส่งเสริมประชาธิปไตย

-  งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

-  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

-  งานบุคลากร

-  งานกิจการนักเรียน

 

2.3      การบริหารงบประมาณ

-  งานการเงิน

-  งานพัสดุ

-  งานสารบรรณ

-  งานปฏิคม

 

2.4      การบริหารทั่วไป

-  งานอาคารสถานที่

-  งานสวัสดิการ

-  งานโสตฯ

-  งานประชาสัมพันธ์

-  งานโภชนาการ

-  งานอนามัย

 

อ่านเพิ่มเติม...