Get Adobe Flash player

Link หน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด

 

ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  โรงเรียนได้มีการกำหนดสิ่งต่อไปนี้ไว้อย่างไร

 

๑. วิสัยทัศน์โรงเรียน
วิชาการดี กิจกรรมนา คุณธรรมเด่น เน้นเทคโนโลยี สู่ประชาคมอาเซียน


๒. อัตลักษณ์
สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี ศักดิ์ศรีลูกแม่ราเพย


๓. เอกลักษณ์
กิจกรรมเด่น เน้นจิตอาสา


๔. มาตรการส่งเสริมของโรงเรียน
๔.๑ การสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม
๔.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐาน
๔.๓ การส่งเสริมการส่งเสริมให้มีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์

๔.๔ การพัฒนาศักยภาพครูนักเรียนบุคลากรทางการศึกษา ด้าน ICT

 

๕  ปรัชญา

“น  สิยา โลกวฑฺ  ฒ  โน”  หมายความว่า  “ไม่ควรเป็นคนรกโลก”

 

๖  พันธกิ

๑.  ส่งเสริมคุณธรรม สร้างค่านิยมที่ดีงามดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒.   พัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับ

๓.  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีจัดการเรียนการสอนทุกระดับ

๔.   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชมชน และท้องถิ่นในการจัดการศึกษา

 

อ่านเพิ่มเติม...