วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย

 

ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  โรงเรียนได้มีการกำหนดสิ่งต่อไปนี้ไว้อย่างไร

 

๑. วิสัยทัศน์โรงเรียน

วิชาการดี  กิจกรรมเด่น  เน้นคุณธรรม  นำเทคโนโลยี   วิถีเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด มีทักษะชีวิต สู่ประชาคมอาเซียน


๒. อัตลักษณ์

กิจกรรมเด่น เน้นจิตอาสา


๓. เอกลักษณ์

สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี ศักดิ์ศรีลูกแม่รำเพย


๔. มาตรการส่งเสริมของโรงเรียน
๔.๑ การสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม
๔.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐาน
๔.๓ การส่งเสริมการส่งเสริมให้มีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์

๔.๔ การพัฒนาศักยภาพครูนักเรียนบุคลากรทางการศึกษา ด้าน ICT

 

๕  ปรัชญา

“น  สิยา โลกวฑฺ  ฒ  โน”  หมายความว่า  “ไม่ควรเป็นคนรกโลก”

 

๖  พันธกิจ

๑.พัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ

๒.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา สู่มาตรฐานสากล

๓.พัฒนา คุณภาพผู้เรียน ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีทักษะในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด ตามมาตรฐานชาติ และมาตรฐานสากล

๔.พัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่ดี รองรับสู่มาตรฐานสากล

๕.พัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และแหล่งเรียนรู้

๖.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชมชน และท้องถิ่นในการจัดการศึกษา

 

 

อ่านเพิ่มเติม...