Get Adobe Flash player

กลุ่มนโยบายและแผน

นายจรัญ มูลจันทร์

หัวหน้างานนโยบายแผนงาน

กลุ่มนโยบายและแผนประกอบด้วย

- งานวางแผน

- งานเทคโนโลยี

- งานประกันคุณภาพ