กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางรัชนี เชื้อจันสา

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

การบริหารทั่วไปประกอบด้วย

 

-  งานอาคารสถานที่

-  งานสวัสดิการ

-  งานโสตฯ

-  งานประชาสัมพันธ์

-  งานโภชนาการ

-  งานอนามัย

- งานปฏิคม