Get Adobe Flash player

Link หน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด

การบริหารบุคลากรและกิจการนักเรียนประกอบด้วย

              

         -  งานปกครอง               

         -  งานส่งเสริมประชาธิปไตย               

         -  งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน               

         -  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน               

         -  งานบุคลากร               

         -  งานกิจการนักเรียน