นางสาววรรณญากร  ฤทธิ์เดช

หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

การบริหารกิจการนักเรียนประกอบด้วย

 

 

-  งานปกครอง

-  งานส่งเสริมประชาธิปไตย

-  งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

-  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

-  งานกิจการนักเรียน