นางพิชานันท์  จันทมัด

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

การบริหารวิชาการ ประกอบด้วย

 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม

-  กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

-  งานทะเบียนวัดผล

-  งานพัฒนาหลักสูตร

-  งานวิจัย

-  งานแนะแนว

-  งานห้องสมุด