ข้อมูลสารสนเทศ

โครงการทางวิชาการและวิชาชีพ

 

1.  โครงการต่างๆที่โรงเรียนดำเนินการ

              - นิทรรศการโครงการบูรณาการ

                - กิจกรรมดาราศาสตร์

                - โครงการวรรณคดีสัญจร

                - โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมดนตรีไทย

                - โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมดนตรีสากล

                - โครงการ Weekly Puzzles

                - กิจกรรมศึกษาแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้า

                - กิจกรรมรักการอ่าน

                - โครงงานคุณธรรม

                - รณรงค์รวมใจต้านภัยเอดส์

                - ค่ายคุณธรรม จริยธรรม

                - กิจกรรมวันสุนทรภู่

                - กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

                - โครงการเข้าค่ายกิจกรรมการพูดสุนทรพจน์

                - โครงการสัปดาห์วิชาการและห้องสมุด

                - โครงการส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

                - โครงการหนึ่งครูหนึ่งนวัตกรรม

                - โครงการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

                - โครงการนิทรรศการศิลปะ

                - โครงการแข่งขันกีฬาจังหวัด

                - โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางศิลปะ

                - โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

                - โครงการปลูกจิตสำนึก ปลูกฝังระเบียบวินัย ด้วยความร่วมใจของนักเรียน

                - โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

2.   ศึกษารายละเอียดและสรุปตามหัวข้อที่กำหนดให้                    

      โครงการทางวิชาการ  ที่ดำเนินการมา  1  โครงการ

              โครงการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้วยโครงงานบูรณาการ

 

  จุดประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนฝึกคิดอย่างหลากหลายและสร้างสรรค์ ตลอดจนได้แสดงออกอย่างชัดเจนและมีเหตุผล

2.เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกค้นคว้า รวบรวมข้อมูลและสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง

3.เพื่อให้นักเรียนฝึกตนเองให้มีวินัยและรับผิดชอบในการทำงาน

4.เพื่อให้นักเรียนฝึกประเมิน ปรับปรุงตนเองและยอมรับผู้อื่น ตลอดจนใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง

 

  กลุ่มเป้าหมาย

          ด้านปริมาณ

                           นักเรียนทุกระดับชั้น มีผลงานที่เกิดจากการบูรณาการ ความรู้ทุกห้องเรียน

           ด้านคุณภาพ

                           นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

 

  วิธีดำเนินการ / สถานที่

 

          สถานที่ดำเนินการ

                           โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

           วิธีดำเนินงาน

1.ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการทำงาน ทำการขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินงาน

2.ประชุมจัดเตรียมเอกสารประกอบการทำโครงงาน

3.ประชุมครูชี้แจงการทำโครงงาน

4. นักเรียนทุกห้องส่งเค้าโครงงาน และนำเสนอเค้าโครงงาน

5.อนุมัติโครงงาน และเริ่มทำโครงงาน

6.นำเสนอโครงงาน และประเมินโครงงาน

7.คณะกรรมการทำงานทำสรุปพร้อมผลการประเมินโครงงานนำเสนอพิจารณาตามลำดับต่อไป

 

          

   ผู้รับผิดชอบ

 

          กลุ่มบริหารวิชาการ

 

   ประโยชน์ ผล ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ

1. นักเรียนมีผลงานที่เกิดจากการคิดอย่างหลากหลายและสร้างสรรค์ ตลอดจนได้แสดงออกอย่างชัดเจนมีเหตุผล และเป็นผู้ใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง

2. นักเรียนสามารถรวบรวมข้อมูลและสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง

3. นักเรียนมีวินัย และรับผิดชอบในการทำงาน

 

3.   โครงการด้านการงานพื้นฐานอาชีพ

                โครงการการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมอาชีพศิลปหัตถกรรม

 

  จุดประสงค์

1.เพื่อตอบสนองจุดมุ่งหมายของหลักสูตร

2.เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนวิชาอาชีพศิลปหัตถกรรม

3.เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ฝึกปฏิบัติ

4.เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพอิสระ

5.เพื่อให้นักเรียนร่วมปฏิบัติกิจกรรมในระบบกลุ่มได้ดี

6.เพื่อให้นักเรียนชื่นชอบในผลงานและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

 

  กลุ่มเป้าหมาย

 

          ด้านปริมาณ

                           นักเรียนชั้น ม.4/3 ทุกคนได้เรียนปฏิบัติงานศิลปหัตถกรรม

           ด้านคุณภาพ

                           นักเรียนจำนวนร้อยละ 80 สามารถประดิษฐ์ชิ้นงานศิลปหัตถกรรมได้

 

  วิธีดำเนินการ / สถานที่

 

           สถานที่

                           ห้องศิลปะ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

           วิธีดำเนินการ

1.ครูในกลุ่มสาระประชุมปรึกษาหารือ และวางแผนการเรียนศิลปะ นักเรียนชั้นม.4/3

2.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

3.ประชุมนักเรียนวางแผน การเรียนการสอนศิลปหัตถกรรม

4.จัดการเรียนการสอนศิลปหัตถกรรม

5.จัดนิทรรศการในโรงเรียน

6.วัดและประเมินผลการเรียน

7.ประเมินผลการจัดกิจกรรม

 

  ผู้รับผิดชอบ

          กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

 

   ประโยชน์ ผลของโครงการ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน

1.นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนศิลปหัตถกรรม

2.นักเรียนมีความเพียรพยายามในการปฏิบัติงาน

3.นักเรียนสามารถทำงานร่วมกันในระบบกลุ่ม

4.นักเรียนมีระเบียบวินัยและความซื่อสัตย์ในการทำงาน

5.นักเรียนมีความสามารถแสดงผลงานการจัดนิทรรศการในโรงเรียนได้ดี

6.นักเรียนสามารถนำผลงานไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

 

4.   โครงการที่โรงเรียนเข้าร่วมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนตามวิสัยทัศน์ที่กำหนด

       เช่น โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการโรงเรียนในฝัน โครงการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน        

      โครงการห้องเรียนสีเขียว  เป็นต้น

                โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ตามศักยภาพผู้เรียน

 

  จุดประสงค์

1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

2.เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษาให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก

3.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็ง

 

  กลุ่มเป้าหมาย

1.นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

2.ร้อยละของนักเรียน มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกตามมาตรฐานที่ 4, 5 และ 6 ระดับดีขึ้นไป

 

  วิธีดำเนินการ / สถานที่

          สถานที่ดำเนินการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

           วิธีการดำเนินการ

-  กิจกรรมสายใยรักจากครูสู่ศิษย์

-  กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้นักเรียน ม.1

-  กิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการคิดด้วยหุ่นยนต์

-  กิจกรรมค่าย Eng Math Science

-  กิจกรรมโครงงานบูรณาการ

 

  ผู้รับผิดชอบ

          กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

 

ประโยชน์ ผลของโครงการ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน

1.โรงเรียนสามารถผ่านการรับรองการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบต่อไป

2.ยกระดับความสามารถผู้เรียนด้านการวิเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ และใฝ่เรียนรู้ผ่านกระบวนการทำงานกลุ่ม และการทำโครงงาน

3.เพิ่มศักยภาพครูและผู้บริหารให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น และการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการ การเรียนรู้ในชั้นเรียนให้เข้าถึงการดำเนินชีวิตจริง พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ รวมทั้งใช้ผลการวิจัยในชั้นเรียนเป็นฐานการพัฒนาผู้เรียน