นายคณิต  ชูลาภ

ผู้อำนวยกาโรงเรียน

นางสาวศิริรัตนา  สุภาชัย

รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางพิชานันท์  จันทมัด

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางศิวพร  คล้ายเจ๊ก

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางรัชนี เชื้อจันสา

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาววรรณญากร  ฤทธิ์เดช

หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายจรัญ มูลจันทร์

หัวหน้างานนโยบายแผนงาน

คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูขนาดที่ใหญ่ขึ้น

2. ขอบข่ายการบริหารจัดการสถานศึกษา ให้กล่าวถึงบทบาท หน้าที่และแผนการดำเนินงานการ

บริหารจัดการสถานศึกษา  ในขอบข่ายของงานต่อไปนี้

2.1      การบริหารวิชาการ

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม

-  กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

-  งานทะเบียนวัดผล

-  งานพัฒนาหลักสูตร

-  งานวิจัย

-  งานแนะแนว

-  งานห้องสมุด

2.2      การบริหารบุคลากรและกิจการนักเรียน

-  งานปกครอง

-  งานส่งเสริมประชาธิปไตย

-  งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

-  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

-  งานบุคลากร

-  งานกิจการนักเรียน

2.3      การบริหารงบประมาณ

-  งานการเงิน

-  งานพัสดุ

-  งานสารบรรณ

-  งานปฏิคม

2.4      การบริหารทั่วไป

-  งานอาคารสถานที่

-  งานสวัสดิการ

-  งานโสตฯ

-  งานประชาสัมพันธ์

-  งานโภชนาการ

-  งานอนามัย

3.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.1  รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน

1.นายถิน                 พิสูตร์                  ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2.นายประทวน        เสือส่าน              ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
3.นายวิสุทธ์            สิทธิสม               ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
4.นายธนู                 เชี่ยวสุรัตน์          ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
5.กำนันนงลักษณ์    บุญส่งสมชัยดี    ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
6.นายประพันธ์         เหลืองทอง         ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
7.พันโทธีระยุทธ      เส้งรอด               ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
8.นางละมัย             ปานกลาง            ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
9.นางชวนชม          จันทร์สมบูรณ์      ผู้แทนครู กรรมการ
10.นางนฤมล          เขียวทอง             ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
11.นายชูชาติ          เสือส่าน               ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
12.นางบุษกร          ห้าสกุล                ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
13.พระครูสิทธิ          กิจจานุวัตร์          ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ
14.พระศุภกิจ            สุปญโญ              ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ
15.นายคณิต             ชูลาภ                  ผู้อานวยการสถานศึกษา กรรมการและเลขานุการ