สภาพทั่วไปของโรงเรียน

1. ชื่อโรงเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

ที่ตั้ง เลขที่ 279 หมู่ 1 ตำบล ลาดหญ้า อำเภอ เมือง

จังหวัด กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034-589242 โทรสาร 034-589447

 

e – mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน website : http://www.dsl.ac.th

 

 

2. ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน (โดยสังเขป)

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เดิมชื่อโรงเรียนลาดหญ้าพิทยาคม ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2516 จากการริเริ่มของพระเดชพระคุณพระมงคลสิทธิคุณพระมงคลสิทธิคุณ (หลวงพ่อลำใย) ในขณะดำรงสมณศักดิ์พระครูกาญจโนปมคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งลาดหญ้า

พลเอกอรุณ ทวาทศิลปฺ ในขณะดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 และประชาชนในท้องถิ่น เพื่อให้มีสถานศึกษาในกรดับชั้นมัธยมศึกษาสำหรับบุตรหลานของประชาชนในตำบลลาดหญ้า รวมทั้งบุตรหลายของกำลังพลในกองพลทหารราบที่ 9 ซึ่งได้จัดการศึกษาเรื่อยมา โดยคณะผู้บริหารสถานศึกษาที่ผ่านมาผู้นำชุมชนตลอดจนอดีตผู้บังคับบัญชาของกองพลทหารราบที่ 9 ก็ได้ร่วมกันปรึกษาหารือกันในการที่จะผลักดันพัฒนาโรงเรียนให้มีความเจริญก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา พลเอกสัญชัย รัชตะวรรณ ในขณะดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 พระเดชพระคุณพระมงคลสิทธิคุณ (หลวงพ่อลำใย) อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งลาดหญ้า พันตำรวจตรีไตรรงค์ สุขเจรียงพร อดีตกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้ริเริ่มนำโรงเรียนลาดหญ้าพิทยาคมเข้าเป็นโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์ จนกระทั่งรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาได้จัดให้มีโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันขึ้น ซึ่งในแผนหลักของโครงการ ฯ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การสร้างภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 และผู้บังคับหน่วยในกองพลทหารราบที่ 9 พระครูสิทธิกิจจานุวัตร เจ้าอาวาสวัดทุ่งลาดหญ้าองค์ปัจจุบัน

ผู้ปกครอง นักเรียน คณะครู ตลอดจนศิษย์เก่าได้ดำเนินยุทธศาสตร์สร้างภาคีที่เข้มแข็ง โดยเสนอขอเป็นเครือข่ายโรงเรียนเทพศิรินทร์ ซึ่งองค์การที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้แก่ สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปภัมภ์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน เทพศิรินทร์ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้อนุมัติรับโรงเรียนลาดหญ้าพิทยาคมเป็นโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์โดยให้ชื่อว่า “โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี” และได้นำเสนอผ่านความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2548 กระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น คือ นายอดิศัย โพธารามิก ได้ลงนามประกาศชื่อ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

ในการเป็นโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์นั้น คณะครูและนักเรียนจะได้รับการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน เช่น ด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นผู้นำร่วมกับโรงเรียนในเครืออื่น ๆ ทั้งหมด 10 สถานศึกษา ได้แก่

1. โรงเรียนเทพศิรินทร์

2. โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

3. โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

4. โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

5. โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค

6. โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

7. โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น

8. โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่

9. โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ

10. โรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์

สีประจำโรงเรียน เขียว เหลือง

ปรัชญาของโรงเรียน “น สิยา โลกวฑฺ ฒ โน” หมายความว่า “ไม่ควรเป็นคนรกโลก”

 

3. อาคารสถานที่และบริเวณ

3.1 โรงเรียนมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 68 ไร่ 1 งาน 94 ตารางวา

3.2 จำนวนอาคารเรียนทั้งสิ้น 2 หลัง

3.3 อาคารประกอบ ได้แก่

3.3.1 อาคารกึ่งถาวร 2 หลัง

3.3.2 อาคารโรงฝึกงาน 3 หลัง

3.3.3 โรงอาหาร 1 หลัง

3.3.4 หอประชุม 1 หลัง

3.4 สนามกีฬา 1 สนาม

3.5 บริเวณพักผ่อน 1 แห่ง

3.6 จำนวนห้องเรียนทั้งสิ้น 27 ห้อง

3.7 จำนวนห้องส่งเสริมวิชาการ 8 ห้อง คือ

3.7.1 ห้อง ICT จำนวน 1 ห้อง

3.7.2 ห้อง Sound Lab จำนวน 1 ห้อง

3.7.3 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(เคมี, ฟิสิกส์, ชีววิทยา) จำนวน 3 ห้อง

3.7.4 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ จำนวน 1 ห้อง

3.7.5 แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน จำนวน 2 แห่ง

3.8 จำนวนห้องพักครู 7 ห้อง

3.9 จำนวนห้องสำนักงาน 2 ห้อง