Get Adobe Flash player

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน (โดยสังเขป)

โรงเรียน เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เดิมชื่อโรงเรียนลาดหญ้าพิทยาคม ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2516 จากการริเริ่มของพระเดชพระคุณพระมงคลสิทธิคุณพระมงคลสิทธิคุณ (หลวงพ่อลำใย) ในขณะดำรงสมณศักดิ์พระครูกาญจโนปมคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งลาดหญ้า

พล เอกอรุณ ทวาทศิลปฺ ในขณะดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 และประชาชนในท้องถิ่น เพื่อให้มีสถานศึกษาในกรดับชั้นมัธยมศึกษาสำหรับบุตรหลานของประชาชนในตำบล ลาดหญ้า รวมทั้งบุตรหลายของกำลังพลในกองพลทหารราบที่ 9 ซึ่งได้จัดการศึกษาเรื่อยมา โดยคณะผู้บริหารสถานศึกษาที่ผ่านมาผู้นำชุมชนตลอดจนอดีตผู้บังคับบัญชาของ กองพลทหารราบที่ 9 ก็ได้ร่วมกันปรึกษาหารือกันในการที่จะผลักดันพัฒนาโรงเรียนให้มีความเจริญ ก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา พลเอกสัญชัย รัชตะวรรณ ในขณะดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 พระเดชพระคุณพระมงคลสิทธิคุณ (หลวงพ่อลำใย) อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งลาดหญ้า พันตำรวจตรีไตรรงค์ สุขเจรียงพร อดีตกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้ริเริ่มนำโรงเรียนลาดหญ้าพิทยาคมเข้าเป็นโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์ จนกระทั่งรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาได้จัดให้มีโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียน ในฝันขึ้น ซึ่งในแผนหลักของโครงการ ฯ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การสร้างภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 และผู้บังคับหน่วยในกองพลทหารราบที่ 9 พระครูสิทธิกิจจานุวัตร เจ้าอาวาสวัดทุ่งลาดหญ้าองค์ปัจจุบัน

ผู้ ปกครอง นักเรียน คณะครู ตลอดจนศิษย์เก่าได้ดำเนินยุทธศาสตร์สร้างภาคีที่เข้มแข็ง โดยเสนอขอเป็นเครือข่ายโรงเรียนเทพศิรินทร์ ซึ่งองค์การที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้แก่ สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปภัมภ์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน เทพศิรินทร์ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้อนุมัติรับโรงเรียนลาดหญ้า พิทยาคมเป็นโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์โดยให้ชื่อว่า “โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี” และได้นำเสนอผ่านความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2548 กระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น คือ นายอดิศัย โพธารามิก ได้ลงนามประกาศชื่อ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

ใน การเป็นโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์นั้น คณะครูและนักเรียนจะได้รับการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน เช่น ด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นผู้นำร่วมกับโรงเรียนในเครืออื่น ๆ ทั้งหมด 10 สถานศึกษา ได้แก่

1. โรงเรียนเทพศิรินทร์

2. โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

3. โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

4. โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

5. โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค

6. โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

7. โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น

8. โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่

9. โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ

10. โรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์

สีประจำโรงเรียน เขียว เหลือง

ปรัชญาของโรงเรียน “น สิยา โลกวฑฺ ฒ โน” หมายความว่า “ไม่ควรเป็นคนรกโลก”