กลุ่มบริหารงานบุคคล

การบริหารงานบุคคล

นางศิวพร  คล้ายเจ๊ก

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

การบริหารทั่วไปประกอบด้วย

-ดูแลบุคลากรด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูลด้านครู