Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นาคณิต ชูลาภ

ผู้อำนวยการโรงเรียน


คำสั่งต่าง ๆ ของโรงเรียน

ตรวจสอบผลการเรียน นักเรียน

 

Username : สำหรับเลขประจำตัวนักเรียนที่มี 4 ตัว ให้นักเรียนเติม 0 เข้าไป ด้านหน้า 1 ตัว

และสำหรับเลขประจำตัวนักเรียนที่มี 5 ตัว ไม่ต้องเติม 0

Password : เป็น เลขประจำตัวประชาชน ของนักเรียน 13 หลัก

Link หน่วยงาน

เข้าสู่ระบบจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด

สัมภาษณ์ ผอ. ประยูร 1


กำลังใจในการเขียน


กคศ. 1


กคศ. 2


กคศ. 3/1


เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

เอกสารสำคัญ

แบบรายงานการเยี่ยมบ้าน 1/2560

แบบประเมินการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน

(Classroom  Meeting)

แบบร่างโคร

งการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

แบบสัมภาษณ์และเยี่ยมบ้านนักเรียน-3.doc

เอกสาร สอบราคาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๕๙
ก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่/๔๙


แผนคอมพิวเตอร์

นักเรียนสนใจในแผนการเรียนคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนเทพศิรินทรืลาดหญ้าิ กาญจนบุรี มาก-น้อยเพียงใด