Get Adobe Flash player

คำสั่งต่าง ๆ ของโรงเรียน

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด

บุคลากรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายอุดมศักดิ์ ชาญเลิศ

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


นางอัปสร ศรีอรุณ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)


นางสาวสุภาพร ศรีพุทธา

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานลูกเสือ)


นางสุพรรณิกา คมสันต์

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานบรรณารักษ์)