บุคลากรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายอุดมศักดิ์ ชาญเลิศ

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

นางอัปสร ศรีอรุณ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)

 


นางสาวสุภาพร ศรีพุทธา

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานลูกเสือ)

 

นางสุพรรณิกา คมสันต์

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานบรรณารักษ์)