Get Adobe Flash player

คำสั่งต่าง ๆ ของโรงเรียน

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

นายนพรัตน์  นิลเพ็ชร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางภาวิณี  เพชรสุวรรณ

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ว่าที่ ร.ต.หญิงวราภรณ์ ปานดำรงค์

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษ

นายสกล  ประกอบ

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา