บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

นายนพรัตน์  นิลเพ็ชร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษานางภาวิณี  เพชรสุวรรณ

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ว่าที่ ร.ต.หญิงวราภรณ์ ปานดำรงค์

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษ