บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

นางสมพร ผาดำ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นายอุดมศักดิ์ ชาญเลิศ

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางกมลณัชส์ กลมกลึง

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 

นางสาวสาลินี สิทธิสาร

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนายสุทธิพงษ์ โชติรมย์

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


นายภิรมย์ น้อยผล

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม