บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางรัชนี เชื้อจันสา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

นางพนาไพร ศิริรัตน์

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

นางสมใจ พูนนำเภา

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

 

นางวาสนา หนูขาว

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


นางสาวสุภาวดี จาวสุวรรณวงษ์

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางประภาพร ทะลาสี

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์