บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายฐิติโชติ ชูธัญญะ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางเงาแข ด้วงศรี

บุคลาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนางทัศนา ใจภักดี

บุคลาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย