บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวอิสริยาภรณ์  ยี่ประชา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางเนตรดาว นิงเพ็ชร

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางวิภาวรรณ โชติสวัสดิ์

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวพรทิพย์ ศรีจันทร์

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนางอุษณี ผูกไมตรี

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางสาวขนิษฐา สิงห์พรม

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ