Get Adobe Flash player
บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายนคร  เรืองศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายสิทธิชัย ศรีสราภรณ์

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายวิฑูรย์ สถิตยานุรักษ์

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางศิวพร คล้ายเจ๊ก

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายอัษฎาวุธ ประเสริฐผล

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายจรัญ มูลจันทร์

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวพัชริยา แซ่เจา

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี